Манап Алмагуль Серіккалиевна

К.э.н.

доцент


Раб.тел.: 8 (727) 302 22 22 (вн.134)
Email: 
manap.a@almau.edu.kz


 

Образование:

1996-2000 - Казахская Государственная Академия Управления, Специалист, ЖБ №0018289, Маркетинг и коммерция.
2002-2005 – КазЭУ им.Т.Рыскулова, Аспирантура,08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством.
25 сентября 2008 – Кандидат экономических наук, 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством, ҒК№ 0002119 от 25 сентября 2008 года.

 

Опыт работы:

2000-2002 – преподаватель, КазЭУ им.Т.Рыскулова
2002-2005 – Аспирант, КазЭУ им.Т.Рыскулова, Маркетинг
2005-2015 – Доцент, КазЭУ им.Т.Рыскулова, кафедра «Маркетинг»

 

Стажировки, тренинги, курсы:
 

 1. Қызмет көрсету нарығындағы франчайзингті қазіргі кезде пайдалану жағдайы/ Бірінші Рысқұлов оқулықтары халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы.2 бөлім. Алматы: Экономика, 2006 ж., 96-98 б., 0,3 б.п.
 2. Қызмет көрсету саласындағы франчайзингтік шаруашылық жүргізу моделін (үлгісін) ұйымдастыру ерекшеліктері/ Екінші Рысқұлов оқулықтары халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Алматы: Экономика, 2007ж., 259-261 б., 0,3 б.п.
 3. Мейрамхана бизнесіндегі франчайзингті қолдану/ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Алматы: ҚазҰТУ, 2007 ж., 83-86 б, 0,3 б.п.
 4. Кәсіпорынның франчайзингтік механизімі/ КазЭУ хабаршысы, 2007 ж.,  № 3, 226-229 б., 0,4 б.п.
 5. Қазақстандағы франчайзингтік қатынастарды реттеу бойынша іс-шаралар/ Қаржы-қаражат, 2007 ж., № 5, 74-78 б., 0,3 б.п.
 6. Формирование и развитие франчайзинговых отношений в Казахстане / «Реформа» международный ежеквартальный научный экономический журнал, г.Бишкек, 2007 ж., № 3, 42-44 б., 0,38 б.п.
 7. Туризмдегі маркетингтік қызметтің ролі және ерекшеліктері // Материалы международной научно-практической конференции «Туристско-рекреационная сфера как фактор социально-экономического развития страны», посвященная 20-летию независимости Республики Казахстан /. – Университет «Туран», Алматы, 2011, октябрь. – С. 103-111, 0,5 б.б.
 8. Франчайзинг жүйесіне қатысушылар: міндеттері мен ерекшеліктері/КазЭУ хабаршысы. – Алматы: «Экономика баспасы».- 2012.-№ 2.- С. 80-84, 0,5 б.
 9. Kazakistan’da franchising işletmelerin gelişme durumu /TUR-KAZ Bilimsel Araştırmalar Dergisi – ANKARA TÜRKİYE - 2012. 0,3 б.б.
 10. Мұнай саласындағы маркетингтің қалыптасуы, дамуы және ерекшеліктері // Материалы пятой международной научной конференции молодых ученых «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане», Фонд первого президента Республики Казахстан. - Часть 1.- Алматы, 2011. – С.337-343, 0,4 б.б.
 11. «Маркетинг» пәнін қашықтықтан оқытудың әдістері мен ерекшеліктері // Материалы VII Республиканской учебно-методической конференции «Непрерывное экономическое образование: модернизация обучения и методического обеспечения».- Часть 6.- Алматы.- 2012. – С. 15-19, 0,3 б.б.
 12. Рахимбекова Ж.С., Манап А.С. Қонақүй кәсіпорындарын баскарудың заманауи тәсілдері. Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане: Сб. статей Межд. Науч. Конф. (г. Алматы, 20 ноября 2015 т.). - Алматы, 2015. - в 3-х томах.
 13. Сегизбаева Ж.Д., Манап А.С. Қонақжайлылық индустриясындағы инновациялық технологиялар. Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане: Сб. статей Межд. Науч. Конф. (г. Алматы, 20 ноября 2015 т.). - Алматы, 2015. - в 3-х томах
-
Наград нет