Туменбаева Орынбасар Шолпанкұлқызы

Экономика және қызмет көрсету мектебінің деканы

Доцент, 

PhD докторы (қаржы), Executive MBA

Тел.: +7 (727) 302 22 22, ішкі 153

Электронды мекен-жайы: o.tumenbayeva@almau.edu.kz  

Білімі:

 • 1985-1989: Алматы халық шаруашылығы институты, мамандығы: Статистика, біліктілігі: Экономист
 • 2006 -2008: ХБА, HEC (Париж) біріккен бағдарлама, Еxecutive-МВА (тәуекелді басқару), магистр, зерттеру тақырыбы: «Компанияның қаржы ағынын басқару»
 • 2011-2014: Т. Рыскулов атындағы ҚазЭУ, докторантура бағдарламасы, мамандығы «Қаржы», зерттеру тақырыбы: Қаржы дағдарысы жағдайында қазақстандық банктердің борыш құрылымын қайта қарау: теория и тәжірибе
 • Ақпан – мамыр 2013: Лондонның бизнес және қаржы мектебі, Лондон, Ұлыбритания, дипломнан кейінгі қаржы бойынша сертификат

Жұмыс тәжірибесі:

 • Қыркүйек 2014ж. – мамыр 2015ж., Алматы технологиялық университеті, лауазымы: «Бухгалтерлік есеп және қаржы» кафедрасының аға оқытушысы
 • Мамыр 2008 ж. – ақпан 2013 ж., Амун Капитал Адвайзорс КЗ ЖШС (инвестициялық компания, телекоммуникация, банк және медиа салаларынындағы активтерді басқару), лауазымы: Қаржы директоры
 • Қазан 2007 ж. – мамыр 2008 ж., Ордабасы Корпорациясы АҚ (инвестициялық қоржыны әрсалалы холдингтік компания, ҚҚБ-да листинг), лауазымы: Қаржы мәселелері бойынша басқарушы директор
 • Сәуір 2007ж.- мамыр 2008ж., «Эксим Трейдинг ЛЛС» ЖШС (канадтық компания, мұнай құбырлары мен мұнай жабдықтарын көтерме сату), лауазымы: Бас есепші
 • Желтоқсан 2000ж.-қаңтар 2007ж., «Қуат» холдингтік компаниясы АҚ (мұнай-газ және ауылшаруашылығы салаларында 19 компаниясы бар), лауазымы: Бас есепші
 • Қаңтар – желтоқсан 2000ж., «Береке-Аудит» аудиторлық компаниясы, лауазымы: аудитор көмекшісі
 • Қаңтар 1996ж.- қаңтар 2000ж., KI.KA Бірлескен кәсіпорны («Адриатико» итальян мейрамханасы), лауазымы: Бас есепші

Ғылыми зерттеулер аясы:

 • Қайта құру, тәуекелді басқару, еңбек өнімділігі, экономика салаларының бәсекеге қабілеттілігі

Куәліктері:

 • Ресейдің кәсіби есепшілер мен аудиторлер институтының куәлігі, «Кәсіби есепші» - 2011 ж.
 • Куәленген есепшілер мен аудиторлердің халықаралық кеңесінің куәлігі, «Куәленген тәжірибелі-есепші», 2002ж.

Тренингтер пен тағылымдамалар:

 1. Т. Рыскулов атындағы ҚазЭУ шақырылған профессорлар дәрістері: «Financial Systems»-2013ж., «Экономические методы анализа и прогнозирования экономики» - 2013ж., «Strategic controlling in management»- 2012ж., «Анализ макроэкономического окружения: теоретические основы макромоделирования» - 2012ж., «Modern mechanisms of financial management» -2012ж., Еуропалық экономика мектебі, «International Finance» - 2012ж.
 2. «Марш Консалтинг»,  «Риск менеджмент – новая философия бизнеса» - 2007ж.
 3. Таллин менеджерлер мектебі, «Персональное управленческое искусство» - 2007ж.
 4. CAPC – “Построение команды” – 2007 ж.
 5. Хак Акаунтанси халықаралық тренингтік орталық, «АССА ДипИФР» - 2006ж.
 6. КPMG халықаралық аудиторлық компаниясы: «Отсроченные налоги» 2006ж., «Налогообложение в связи с переходом на МСФО» - 2006ж.
 7.  «Делойт» халықаралық аудиторлық компаниясы, «Fast close» (как быстро свернуть финансовую отчетность) – 2006ж.
 8. Кәсіби есепшілер мен аудиторлар институты: «Международные стандарты бухгалтерского учета и аудита, Управленческий учет, налогообложение и Основы законодательства» - 2002ж., «Финансовый учет II» -2003ж., «Финансовый менеджмент» - 2004ж., «Управленческий учет II» - 2004ж., «Практический аспект перехода на МСФО» - 2005ж.
 9. Эрнст энд Янг халықаралық аудиторлық компаниясының академиясы: «Финансовый анализ» - 2002ж.

Шетелдік тағылымдамалар:

 • Тамыз, 2013ж.: Орталық Богем университеті, Чехия, Прага.

Томсон Рейтер (ISI Web of KnowledgeThomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректеріне сәйкес нөлден жоғары импакт-факторы бар халықаралық басылымдардағы шығарылымдар немесе Scopus компаниясының жүйесіне кіретін басылымдардағы шығарылымдар:

 • Bank Crisis and Restructuring: Evidence from Kazakhstan// World Applied Sciences Journal, 2013.−№ 27 (Education, Law, Economics, Language and Communication).−С.410−413.
 • A Financial Ratio Analysis of Restructured Banks vs Banking Sector in Kazakhstan// Middle-East Journal of Scientific Research, 2014. −№19 (8).−С.1108−1112.
 • Анализ конкурентоспособности казахстанской текстильной промышленности // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, 2015. - №4(258)
 • Implementation of the integrated system of risk management in the banks of Kazakhstan//Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім саласын бақылау комитеті мақұлдаған ,ғылыми басылымдардағы шығарылымдар:

 • Реструктуризация банковской системы Казахстана (1992-1997) //Вестник Семипалатинского государственного университета им.Шакарима. – Семей, 2012. – №2(58). – C. 67−70.
 • Стратегии реструктуризации банков в период системных кризисов банковской системы//Вестник Университета Туран. –Алматы,2013− №3 (59) 2013. – С.145−149
 • Сравнительный анализ подходов и методов реструктуризации банковского сектора// Вестник КазНУ.– Алматы, 2013.– №6(100).– С. 108−114
 • Перспективы развития практики риск-менеджмента в банках с учетом требований международных стандартов//Вестник Университета Туран. –Алматы, 2014−№1 (61). – С.152−157.
 • Анализ эффективности казахстанской модели реструктуризации банков// Вестник КазНУ.– Алматы, 2015.– №3
 • Оценка чистой выгоды от участия государства в реструктуризации казахстанских банков // Вестник НИА РК.- Алматы, 2015. - №3 (57) - С.118-124
 • Государственные субсидии в банковский сектор в условиях финансового кризиса: страновые тренды и опции реформ// Статистика. – Астана, 2015.-№3- С.49-53
 • Реструктуризация банка в условиях финансового кризиса: этапы и методология// Экономика: стратегия и практика».- Алматы, 2015.-№2 (34). – С. 59-71

Шетелдердегі халықаралық конференциялар материалдарындағы басылымдар:

 • Kazakhstan Banking system restructuring (2007-2010) // 1st World Conference On Business, Economics And Management - WCBEM 2012 (Scopus), Procedia - Social and Behavioral Sciences.− Antalya, 2012. − №62. − С. 1107−1109.
 • Реструктуризация проблемных активов казахстанского банковского сектора // Материалы международной научной конференции «Актуальные вопросы экономических наук (II)». – Уфа, 2013. − С.55−58.
 • Non-performing loans Restructuring: Evidence from Kazakhstan// Материалы международной научно-практической конференции «Modern Challenges and Decisions of Globalization».− USA, New York, 2013. − C. 190−192.
 • Оценка производительности труда в легкой промышленности Республики Казахстан//  Материалы международной научно-практической  конференции «Современная экономика и финансы: исследования и разработки». – Санкт-Петербург, 2015. − С.109-114

Қазақстан Республикасындағы халықаралық конференциялар материалдарындағы басылымдар:

 • International experience in bank restructuring // Научные статьи международной научно-практической конференции «VI Рыскуловские чтения: социально-экономическая модернизация Казахстана в условиях глобальной финансовой нестабильности» (Алматы,16-18 мая 2012г.),− Алматы: «Экономика», 2012. − С.1386−1399.
 • Методы проведения реструктуризации банков: анализ преимуществ и недостатков// Материалы международной научной конференции «Академик Кулажанов К.С.: жизнь, посвященная науке и образованию» в честь 70-летия ректору АТУ Кулажанова К.С. −Алматы, 2014. − С.210−213.

Басқа ғылыми басылымдардағы шығарылымдар:

 • Слияния и поглощения финансовых институтов: теория и практика// Научно-теоретический и практический журнал «Оралдың ғылым жаршысы». – Орал: «Уралнаучкнига», 2011. − № 7(34).−С.44−49.

Монография:

 • Реструктуризация банков в условиях финансового кризиса, Алматы, 2015. – 162 
1. Бюджеттеу
Марапаттары жоқ