Тастандиева Нуржамал Бурибаевна


Доцент,
Экономика ғылымдарының кандидаты
Жұм.тел.: 
+7 (727) 313 29 44 (ішкі 103)

E-mail: Tastandiyeva.N@almau.edu.kz

Білімі:

 • 2011: Экономика ғылымдарының кандидаты. 08.00.01 – Экономикалық теория
 • 1976-1981: С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік Университет. Факультет: ФМПМ. Мамандығы: Қолданбалы математика

Жұмыс тәжірибесі:

 • 2011 – қазіргі уақытқа дейін, Алматы Менеджмент Университеті, «Экономика және Бағалау» кафедрасының доценті
 • 1994-2011: Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, «Макро-микроэкономика» кафедрасының доценті
 • 1993-1994: ҚР Мемкомстат Статистикалық Зерттеулер Институты, Аға ғылыми қызметкер
 • 1991-1993: Қаз ССР Мемжоспар жанындағы ҚазҒЗИ ҒКИ, Кіші ғылыми қызметкер
 • 1981-1991: Қаз ССР Мемжоспар жанындағы АСПУ ҒЗИ, Кіші ғылыми қызметкер

Ғылыми зерттеулер аясы:

 • Қазақстан экономасы нақты секторы салаларының даму тиімділігі
 • АӨК-тің индустриалды-инновациялық дамуы

Курстар мен тренингтер:

 • Педагогикалық шеберліктің жоғарғы мектебі, 3 деңгей. AlmaU, 2015
 • МВА программалары. Қысқа мерзімді семинарлар мен тренингтер: «Макро-микроэкономика». Менеджментті дамыту орталығы. AlmaU, 2015
 • Тренинг «ЕАЭС елдеріндегі аудит және анализ, учет жүйесінің гармонизация мәселелері». «Орталық Азия елдерінің аудиторлары мен бухгалтерлердің Ыстық көлдік форумы» қоғамдық бірлестігі. Чолпон-Ата, 2015
 • «Кәсіпкерлік жоғары оқу орындарында сабақ жүргізудің әдістері мен интерактивті формалары» бағдарламасы бойынша оқыту. ХБА, 2014
 • «ЖОО оқытушыларының кәсіпкерлік белсенділігі мен инновациялық ойлауын қалыптастыру технологиясы» бағдарламасы бойынша оқыту. «Business Education Teachers Academy» жаздық сессиясы. ХБА, 2014
 • «ХБА қысқы мектебі» бағдарламасы бойынша оқыту. ХБА, 2014
 • «Бизнесті бағалау. Табыстық әдіс» практикалық курсы. ҚР кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар институты, 2014

Шетелдік тағылымдамалар:

 • «Болашақ» Халықаралық бағдарламасы бойынша Калифорния Университеті жанындағы Хаас Бизнес мектебінде тағылымдама. АҚШ, Беркли. 2013

Оқу құралдары:

 • «Макроэкономика». Оқу құралы // Алматы. – 2015
 • «Экономиканы мемлекеттік реттеу». Оқу құралы // Алматы. – 2015. – 288б (в соавторстве с А.Б.Темірбековой, А.Т.Ускеленовой и Е.Б.Темірбек)
 • Финансово-экономический справочник фермера: справочно-методическое пособие / Под редакцией д.э.н., профессора Темирбековой А.Б. – Алматы: МАБ, 2013. – 260 с.

Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректеріне сәйкес нөлден жоғары импакт-факторы бар халықаралық басылымдардағы шығарылымдар немесе Scopus компаниясының жүйесіне кіретін басылымдардағы шығарылымдар:

 • Impact of Kazakhstan’s Integration into the Eurasian Economic Community on the Competitiveness of the Country’s Agriculture // Integration conditions agriculture in Kazakhstan: realities and points of growth. – Review of European Studies. Vol 7, No 7 (2015). 173-186
 • «Problems and ways of perfection of agroindustrial complex of Kazakhstan in terms of integration» // Life Science Journal 2014; 11(11s):704-716] // (ISSN:1097-8135). http://www.lifesciencesite.com. 158. (IF = 0.165)

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім саласын бақылау комитеті мақұлдаған, ғылыми басылымдардағы шығарылымдар:

 • Агроөнеркәсіп кешенінің инфрақұрылымдық дамуы // Вестник КазНУ. Серия экономическая. №1(107), 2015. 336-341 Б.
 • Қазақстан республикасындағы әлеуметтік серіктестіктің теоретикалық және құқықтық аспектілері // Вестник КазНУ. Серия экономическая. №6(100), 2013. 20-25 Б.
 • Экономические проблемы общества в периоде развитии // Журнал «Ізденіс-Поиск». №4(2)/2012. С.150-153
 • Қазақстандағы аграрлық секторды дамытудың басты бағыттарына талдау // Институт экономики Комитета Науки МОН РК. Экономика:стратегия и практика. №2 (22). – Алматы. 2012. 48-53 Б.

Шетелдердегі халықаралық конференциялар материалдарындағы басылымдар:

 • Разработка и накопление контента для реализации системы МООК // Материалы международной научно-практической конференции «V Исраиловские чтения: Евразийский экономический союз: проблемы гармонизации систем учета, анализа и аудита» // Международный теоретический и научно-практический журнал «Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии». – Бишкек: Maxprint. - №2(9). 2015. С.298-300
 • Нарықтық экономика жағдайындағы агроөнеркәсіп кешені саласын реттеу // Материалы международной научно-практической конференции: «Экономическая наука: вчера, сегодня, завтра», посвященной 60-летию экономического факультета КНУ им.Ж.Баласагына. Вестник КНУ им.Ж.Баласагына: Специальный выпуск.Часть 1. С. 498-502. 2014
 • Инновационные технологии образования в обеспечении качества обучения // Материалы международной научно-практической конференции «Тенденции и динамика развития инноваций в образовании» в ОАНО «ИМЭФ». – Астрахань. Россия. С. 7-12. 2014
 • Опыт инновационной деятельности образовательного учреждения / Материалы международной научно-практической конференции «Тенденции и динамика развития инноваций в образовании» в ОАНО «ИМЭФ». – Астрахань. Россия. С. 135-141. 2014

Бакалавриат:

 • Макроэкономика
 • Микроэкономика
 • Микро-макроэкономика
 • Экономикалық теория
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Кәсіпорын экономикасы
 • Өндірісті ұйымдастыру экономикасы
 • «Университет аралық жыл сайынғы пәндік олимпиадаға студенттерді дайындағаны үшін» құрмет грамотасы. Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, 2015
 • «Ең жақсы ПОӘК» конкурсының жеңімпазы. ХБА, 2014
 • «Болашақ» Халықаралық бағдарлама степендиаты, 2013