Саханова Гаухар Бахытовна


Доцент,
PhD докторы
Жұм.тел.: +7 (727) 313 29 44 (ішкі 103)

E-mail: gaukhar.sakhanova@almau.edu.kz

Білімі:

 • 2008-2012: Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті. Мамандығы: Экономика, докторантура
 • 2004-2006: Т.Рысқұлов атындағы Жаңа Экономикалық Университеті. Факультет: Менеджмент және Маркетинг. Мамандығы: Экономика, магистратура
 • 2000-2004: Т.Рысқұлов атындағы Жаңа Экономикалық Университеті. Факультет: Менеджмент және Маркетинг. Мамандығы: Тауар айыру және тұтыну тауарлары сапасының сараптамасы, бакалавриат

Жұмыс тәжірибесі:

 • Қыркүйек 2013 – қазіргі уақытқа дейін, Алматы Менеджмент Университет, «Экономика және Бағалау» кафедрасының доценті
 • Қыркүйек 2012 – тамыз 2013, Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университеті, «Өндірістегі менеджмент және маркетинг» кафедрасының оқытушысы
 • Қыркүйек 2013 – мамыр 2013, Алматы Менеджмент Университет, «Экономика және Логистика» кафедрасының үйлестіруші-оқытушысы
 • Қазан 2010 – қаңтар 2012, ЖШС «Success group», Менеджер
 • Қазан 2008 – қыркүйек 2008, Advertising agency «McCann Erickson Kazakhstan», Бухгалтер
 • Наурыз 2007 – қыркүйек 2008, XEROX Өкілдігі, Реселлермен жұмыс менеджері

Сертификаттары:

 • «ЖОО-дағы электрондық оқытуды ұйымдастыру және жүзеге асыру». Владимир Наумов «Верная линия». Беларусь Республикасы. Халықаралық Бизнес Академиясы, 2014
 • «Бизнесті бағалау. Табыстық әдіс». Қазақстан Республикасы кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар институты, 2014
 • ХБА қысқы мектебі, 2014
 • «Logistics. Supply Chain Management». KIMEP University, Executive Education Center, 2013
 • Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research ресурстары бойынша онлайн-семинар, 2013
 • «Әлеуметтік қатынастарды басқарудағы профилдік білімдерді меңгерудегі тәртіптің инновациялық дамуы», 2013
 • «The System of Education in Germany». Kazakh National Pedagogical Abai University, 2011

Шетелдік тағылымдамалар:

 • Миколас Ромерис Университеті. Литва, Вильнюс. 2010

Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректеріне сәйкес нөлден жоғары импакт-факторы бар халықаралық басылымдардағы шығарылымдар немесе Scopus компаниясының жүйесіне кіретін басылымдардағы шығарылымдар:

 • National Economy Competitiveness of Kazakhstan Republic // «Inzinerine Ekonomika – Engineering Economics», Kaunas 2011, №22(3), p.292-299.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім саласын бақылау комитеті мақұлдаған ,ғылыми басылымдардағы шығарылымдар:

 • Продовольственная безопасность: мировые тенденции // Вестник университета «UIB», г. Алматы, 2011, №1(19), стр.19-23
 • Пищевая промышленность РК // Научный журнал «Поиск», Алматы, 2011, №1, стр. 73-77.
 • Анализ экономического потенциала пищевой промышленности Казахстана // Вестник Университета «Туран», Алматы, 2011, №1 (49), стр.116-123.
 • Пищевая промышленность Республики Казахстан: тенденции и перспективы развития // Журнал «Высшая школа Казахстана», Алматы, 2011, №1, стр. 322-326.
 • Влияние Таможенного союза на пищевую промышленность РК // Журнал «Экономика: стратегия и практика», Алматы, 2011 №1 (17), стр. 71-77.
 • Анализ потребительского спроса населения РК // Журнал «КазЭУ Хабаршысы», Алматы, 2011, №1, стр.200-205.
 • Региональные меры и механизмы повышения конкурентоспособности пищевой промышленности // Научно-практический журнал «Транзитная экономика», Алматы, №2, 2012, стр. 85-94.

Шетелдердегі халықаралық конференциялар материалдарындағы басылымдар:

 • Экономическое развитие Республики Казахстан в условиях международного кризиса // Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция «Световната криза и икономическото развитие», Варна, 2010, Том 1, стр. 341-351.
 • Проблемы и перспективы агропромышленного комплекса Республики Казахстан // Материалы международной научной конференции «Проблемы агропромышленного комплекса», 20-30 декабря 2009. Научный журнал «Современные наукоемкие технологии», Москва, 2010, №2, стр.50-52. Импакт-фактор РИНЦ 2009 = 0,024
 • Состояние и перспективы развития агробизнеса в РК // Materialy IX Miedzynarodowej naukowl-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami -2013», Volume 8 Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka I studia 07-15 listopada 2013 roku, p.50-54.

Қазақстан Республикасындағы халықаралық конференциялар материалдарындағы басылымдар:

 • Тенденции развития пищевой промышленности Республики Казахстан // ХIV международная научно-практическая конференция «Модернизация казахстанской экономики: актуальные проблемы посткризисного развития», Алматы, UIB, 2-3 декабря 2010, стр. 320-328.
 • Current state and development trends of food industry of the Republic of Kazakhstan // Международная научно-практическая конференция, «Ключевые вопросы современной науки», София, 17-25 апреля 2011, том 15, стр. 78-91.
 • Пути и правовые механизмы повышения конкурентоспособности пищевой промышленности РК // Материалы международной научно-практической конференции «Экономика и менеджмент знаний: глобальный контекст и казахстанские реалии», Алматы, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 20 апреля 2012, стр. 543-548
 • Развитие государственно-частного партнерства в РК // Материалы международной научно-практической конференции «Современные интеграционные процессы: качественно новые формы», Алматы, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 19 апреля 2013, стр. 273-278.

Басқа ғылыми басылымдардағы шығарылымдар:

 • Priorities for the transition to an innovation strategy in Kazakhstan // International Cross-Industry Research Journal «Perspectives of Innovations, Economics and Business», Prague, Volum 5 (Issue 2), 2010, p.24-26.
 • Development of Kazakhstan in the context of globalization // International Cross-Industry Research Journal «Perspectives of Innovations, Economics and Business», Prague, Volum 6 (Issue 3), 2010, p.24-26.
 • RK innovation strategy // «European journal of natural history», Moscow, 2010 № 5, p.47-50.
 • Пути повышения конкурентоспособности национальной экономики // Известия высших учебных заведений и научных организаций. Сборник научных статей. Общественные науки. Выпуск второй. Москва, 2010, стр.356-361.
 • National economy competitiveness of RK // Научный журнал «Nauka I Studia», Przemysl, №1(32) 2011, p.5-13.

Бакалавриат:

 • Экономикалық теория негіздері
 • Кәсіпорын экономикасы
 • Кәсіпорын бәсекеқабілеттілігі
 • Микроэкономика
Марапаттары жоқ